Aberto o prazo de admisión de alumnado para o curso 2022-2023 do CEIP Refoxos

Dende o 1 ata o 22 de marzo, está aberto o prazo para presentar a solicitude de admisión de alumnado para o curso 2022-2023.

As familias interesadas poden presentar a solicitude pola Sede Electrónica da Xunta no seguinte enlace:

ED550B – Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B&ano=2018&numpub=1&lang=es

ou ben presencialmente na secretaría do centro pedindo previa cita no teléfono 686743308 e cubrilas e imprimilas na aplicación da Consellería para asinalas:

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/PaxinaInicio.action#

para máis información, pode acceder á web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipderefoxos/

Documentación para a presentación

– Solicitude segundo o Anexo II.

– Comprobación de datos dos membros da unidade familiar que non sexan a persoa que asina a solicitude Anexo II bis. Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo e achegar unha copia dos documentos.

– Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a. (DNI, Libro de familia…)

– Certificado oficial do expediente académico en caso de vir doutro centro.

– Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

– Título de familia numerosa de ser o caso.

– Certificado de discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia de darse o caso.

Pin It on Pinterest

Share This