Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos no Camiño de Santiago

A Axencia de Turismo de Galicia convoca axudas para a mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.

As actuacións deberán realizarse sobre bens físicos situados no ámbito de protección dos Camiños de Santiago, e no campo visual do seu percorrido, de tal xeito que a actuación sexa perfectamente visible desde o Camiño.

O importe da subvención será do 75 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 10.000 euros para particulares.

  • Exclúense os seguintes casos:

– Actuacións en solos clasificados polo planeamento xeral municipal como solo urbano consolidado, con uso principal de residencial colectivo e/ou tipoloxía de bloque de vivendas ou similar.

Actuacións en solo urbano consolidado que chegou a selo tras a execución de actuacións urbanísticas de desenvolvemento de solo.

– Actuacións en solo urbano non consolidado pendente de desenvolvemento, con tipoloxía edificatoria prevista en vivenda colectiva.

BENEFICIARIOS

  1. a) As persoas físicas sen ánimo de lucro e as persoas xurídicas sen ánimo de lucro

titulares dun dereito real sobre un ben moble ou inmoble, recurso ou elemento situado en

calquera dos tramos físicos dalgunha das rutas do Camiño de Santiago.

  1. b) As comunidades de persoas propietarias e as agrupacións de comunidades de per-

soas propietarias, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de

xullo, de propiedade horizontal, en relación cos inmobles situados en calquera dos tramos físicos dalgunha das rutas no Camiño de Santiago.

  1. c) As asociacións de veciños, comunidades de montes veciñais en man común, comunidades de bens, e calquera outra institución ou asociación que teña título habilitante suficiente para actuar sobre o recurso ou elemento sobre o que se propón a actuación situado en calquera dos tramos físicos dalgunha das rutas do Camiño de Santiago.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

Serán subvencionables os seguintes tipos de actuacións:

  1. a) Actuacións sobre elementos etnográficos e a súa contorna.

Valorización, mantemento, conservación, consolidación ou restauración dos bens que integran o patrimonio etnográfico de Galicia (fontes, lavadoiros, hórreos, pontes, pontellas, muíños, valados, peches e calquera outro elemento de carácter tradicional vinculado á paisaxe e a cultura do lugar). As actuacións realizaranse sobre o propio elemento e/ou a súa contorna.

  1. b) Actuacións sobre a casa e a eira.

-Actuacións de mellora nos revestimentos: fachada, cuberta con materiais propios da zona como son a madeira, pedra, pintura e calquera material que harmonice coa contorna e as súas cores.

– Actuacións de mellora dos puntos de contacto coa traza do Camiño: valados, pavimentos nos puntos de acceso, instalación de áreas de descanso para peregrinos.

-Actuacións de mellora nas edificacións auxiliares, como adaptación da escala ou os acabados.

  1. c) Actuacións no espazo agrario.

-Actuacións de ocultación mediante vexetación ou outros elementos daqueles bens ou elementos con forte impacto sobre o campo visual do Camiño, por exemplo, naves gandeiras.

-Actuacións de demolición de elementos en desuso ou abandonados sen interese patrimonial ou paisaxístico, como naves, silos ou casetas.

-Actuacións de mellora dos puntos de contacto coa traza do Camiño: valados, pavimentos nos puntos de acceso.

-Actuacións de desentullo e limpeza de lixo ou materiais en desuso.

  1. d) Actuacións de naturalización.

Incorporación de vexetación como elemento integrador das construcións e das vías, como arborizado e vexetación arbustiva de acompañamento do Camiño, e mellora do axardinamento en xeral.

  1. e) Actuacións no trazado do camiño.

Actuacións de substitución de elementos de mobiliario urbano e similares que polo seu estado de deterioración ou polas súas propias características físicas resulten alleos á contorna do Camiño. Por exemplo: marquesiñas, elementos de sinalización, bolardos, iluminación pública, cableado aéreo, antenas, colectores de residuos.

Todas as actuacións deberán executarse seguindo as indicacións que se recollen nas directrices que se xuntan como anexo IX das bases publicadas no DOG do 23 de febreiro de 2022 (ver no apartado máis información).

PRAZOS DE SOLICITUDE

A partir do día 24/02/2022 e ata o 23/03/2022. Código de procedemento TU501D.

Non obstante, as axudas outorgaranse ata o esgotamento do crédito.

MÁIS INFORMACIÓN

-DOG do 23/02/2022:

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU501D).

Pin It on Pinterest

Share This