Bolsas para estudantes para o curso 2021-22 (Ministerio de Educación)

Para alumnado de ensinanzas postobrigatorias

O Ministerio de Educación ten convocado as bolsas para estudantes que cursen ensinanzas postobrigatorias con validez en todo o territorio nacional correspondentes ao curso académico 2021-2022. As contías das axudas serán as seguintes:

  • Contías fixas:

Bolsa de matrícula para estudantes universitarios. A contía da bolsa de matrícula cubrirá o importe dos créditos de que se matriculou o estudante por primeira vez no curso 2021-2022.

Contía fixa ligada á renda do estudante: 1.700 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.

Contía fixa ligada á residencia do estudante durante o curso escolar: 1.600 euros tanto para estudantes universitarios como non universitarios.

Contía fixa ligada á excelencia académica: entre 50 e 125 euros.

Bolsa básica para estudantes non universitarios: 300 €. No caso dos bolseiros que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta contía será de 350 euros.

  • Contía variable:

Contía variable e distinta para os diferentes solicitantes, que resultará da ponderación da nota media do expediente do estudante e da súa renda familiar e cuxo importe mínimo será de 60 euros.

BENEFICIARIOS

Poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e se atopen cursando algunhas dos seguintes ensinos:

  1. Ensinos postobligatorias e superiores non universitarias do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional.
  2. Ensinos universitarios do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional.

SOLICITUDES

A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Departamento na dirección https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es

PRAZOS

Prazos para presentar a solicitude:

Ata o 14 de outubro de 2021, inclusive, para os estudantes universitarios.

Ata o 30 de setembro de 2021, inclusive, para os estudantes non universitarios.

MÁIS INFORMACIÓN

  • Normativa:

Extracto da Resolución do 28 de xullo de 2021 da Secretaría de Estado de Educación, pola que se convocan bolsas de carácter xeral para o curso académico 2021-2022, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE 183 do 2/8/2021)

  • Máis informacións sobre outras axudas de estudos:

Máis información Bachiller e FP

Grao e Máster

-Bolsas Fulbright para estudos de posgrao en universidades de Estados Unidos:  https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-estudios/2022-2023/1677/

Pin It on Pinterest

Share This