Bono autónomo

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, convoca, para o ano 2024 do BONO das persoas AUTÓNOMAS

* Para poder acceder a esta axuda, os REQUISITOS a cumplir son:

– Persoa traballadora autónoma

✅ Persoa traballadora autónoma que estea de alta no réxime especial de autónomos ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan o domicilio fiscal en Galicia,

✅ Que na data da solicitude teñan unha antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional

✅ Que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 50.000 euros (ano 2022)

✅ Que teñan unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2021.

– As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que cumpran os seguintes requisitos:

✅ Que na data da solicitude teñan unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional.

✅ Que a empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración referida ao ano 2022.

✅ Que a empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración realizada referida ao ano 2022 inferior a 50.000 euros

Excluídas as persoas que cobrasen a axuda do bono das persoas autónomas (procedemento TR341Q) nalgunha das anteriores convocatorias realizadas entre o 2019 a 2023

* AXUDA: Axudas de ata 7.000 euros (máximo do 60%)

A través desta axuda serán subvencionables os gastos realizados desde o 1 de xaneiro de 2024 e ata a data da solicitude da axuda, efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento

Actuacións subvencionadas:

• Compra de maquinaria.

• Compra e/ou instalación para a mellora da eficiencia enerxética.

• Investimentos para a substitución de combustibles fósiles ou materiais críticos ou escasos.

• Compra de utensilios e ferramentas.

• Reforma do local do negocio.

• Equipamento informático.

• Equipamento de oficina e/ou negocio.

• Rótulos.

• Aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais.

• Deseño de marca.

* Prazo de solicitude: Do 29/01/2024 ata o 30/09/2024 (ou esgotamento dos fondos)

Máis información: No DOG do 22/01/2024 e na sede electrónica:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q&ano=2024&numpub=1&lang=gl

Pin It on Pinterest

Share This