Bonos Activa Comercio

Datas adhesión comercios: dende o 15/04/2024 ata o 01/09/2024

Data descarga bonos persoas usuarias: entre o 26/04/2024 ata o 15/09/2024

Sempre que non se esgoten os fondos.

Actividade subvencionable:

A compra de bens, a través dos bonos Activa comercio, nos establecementos comerciais retallistas de Galicia adheridos ao programa.

Cada bono terá a consideración de bono desconto por un valor de 30 euros para as compras nos comercios adheridos.

O importe do bono irase reducindo, ata o seu esgotamento, en función do valor da compra de acordo cos seguintes criterios:

– Desconto de 5 € en compras iguais ou superiores a 20 € e inferiores a 30 €.

– Desconto de 10 € en compras iguais ou superiores a 30 € e inferiores a 50 €.

– Desconto de 15 € en compras iguais ou superiores a 50 €.

Todas estas contías enténdense co IVE incluído.

Todas estas contías enténdense co IVE incluído.

Alta e requisitos dos comerciantes para a adhesión ao programa:

⏸ Os establecementos comerciais retallistas que desexen adherirse ao programa bonos Activa comercio deberán rexistrarse a través da web https://www.bonosactivacomercio.gal e indicar a seguinte información:

• Nome e apelidos ou razón social.

• Establecemento comercial en Galicia.• NIF ou CIF.

• Nome, apelidos e DNI ou NIE da persoa representante.

• Nome comercial.

• Enderezo do establecemento comercial.

• Número de teléfono móbil.

• Correo electrónico.

• IAE (incluído no anexo I).

• IBAN da conta bancaria.

• Páxina web do establecemento comercial.

⏸ O prazo para adherirse: ata o 1 setembro

⏸ Poderán adherirse ao programa bonos Activa comercio os establecementos comerciais retallistas que cumpran, ademais, os seguintes requisitos:

– Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia (establecemento comercial en Galicia) e que reúnan as condicións legalmente establecidas para o exercicio da súa actividade.

– Que sexan persoas empresarias autónomas ou pequenas e medianas empresas

– Que estean dados de alta nalgún dos grupos ou epígrafes do IAE recollidos no anexo I da orde de convocatoria

O nome comercial e localización dos establecementos retallistas adheridos ao programa bonos Activa comercio farase público na web https://www.bonosactivacomercio.gal .

Presentación da solicitude dos bonos polas persoas usuarias

1️⃣ Para a solicitude e obtención dos bonos, cada usuario deberá darse de alta na web https://www.bonosactivacomercio.gal

2️⃣ A descarga do bono pola persoa usuaria realizarase na web: https://www.bonosactivacomercio.gal, e, nese momento, entenderase preconcedida a axuda. O bono terá formato dixital a través dun código QR e estará dispoñible para a súa utilización nunha APP que permita realizar pagamentos (Wallet ou similar)

3️⃣ Os bonos estarán dispoñibles na web https://www.bonosactivacomercio.gal para a súa descarga polos usuarios a partir do 26 de abril e ata o 15 de setembo

Máis información no DOG do 15/04/2024

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240415/AnuncioG0692-110324-0011_gl.html

Pin It on Pinterest

Share This