Probas para obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO)

Requisitos para poder participar:

* Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
* Non estar en en posesión do título de graduado en educación secundaria.
* Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2022-2023 nas ensinanzas de
educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

** O alumnado matriculado durante o curso 2022/23 na educación secundaria para persoas
adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:
Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas
do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre
sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos

Prazos de matrícula:

– Convocatoria de maio6 de marzo ao 16 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro3 de xullo ao 10 de xullo de 2023, ambos os dous incluídos.

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel nos centros educativos.

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 19 de maio e 1 de setembro
de 2023 para as respectivas convocatorias

Máis información no DOG de hoxe:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230213/AnuncioG0655-020223-0004_gl.html e na sede electrónica da Xunta. Procedemento ED540A https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED540A

Pin It on Pinterest

Share This