Programa de Respiro familiar para coidadoras/es de persoas con dependencia ou discapacidade

A Xunta convocou axudas do Programa de Respiro de Persoas Coidadoras co obxectivo de  facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das/os coidadores e mellorar calidade de vida de todas as persoas implicadas. As axudas teñen dúas modalidades:

  1. Respiro no fogar, para financiar a atención puntual, integral e directa no propio fogar da persoa dependente ou con discapacidade.
  2. Respiro en residencia, para financiar estadias temporais en centros residenciais da CA de Galicia.

O período subvencionable comprenderá desde o 1 de xaneiro de 2021 ata o 30 de novembro de 2021.

As contías serán as seguintes:

Respiro no fogar: Pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións previstas na relación da epígrafe anterior cun máximo de 1.000 euros por beneficiario/ano. A contía da axuda farase efectiva unha vez que se presente a documentación xustificativa

Respiro en residencia: Consistirá nunha achega que pode acadar ata o 100 % do custo das actuacións previstas na relación anterior cun máximo de 1.500 euros por beneficiario/ano. A  axuda farase efectiva unha vez que se presente a documentación xustificativa.

BENEFICIARIOS

Para que a persoa coidadora sexa beneficiaria da subvención é necesario que concorran os seguintes requisitos:

  1. Que ben a persoa coidadora solicitante da subvención ou ben a persoa ou persoas que atenda sexan residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.
  2. Que a persoa a que se atende presente calquera das seguintes situacións:
    1. Discapacidade física, psíquica ou mental con necesidade de axuda de terceiras persoas para as actividades da vida diaria, e ter recoñecida polo organismo competente unha discapacidade en grao igual ou superior ao 75 %.
    2. Ter recoñecida a situación de dependencia polo organismo competente; grao II ou III.
    3. Que a persoa a que se atende presente unha situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (ver apartado “máis información”).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

PRAZOS

Ata o 30 de setembro de 2021.

MÁIS INFORMACIÓN

-Normativa:

ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (DOG nº109 do 10/06/2021).

-Sede electrónica da Xunta:

Procedemento BS614B (Programa Respiro Familiar)

Pin It on Pinterest

Share This