Subsidio especial por desemprego para as persoas que agotaran a súa prestación entre o 14 de marzo e o 30 de xuño de 2020

Beneficiarios

Quenes agotaran en data posterior ó 14 de marzo de 2020 e anterior ó 30 de xuño de 2020 algún dos subsidios seguintes:

 • O subsidio por desemprego
 • Subsidio extraordinario de desemprego (SED)
 • Subsidio de cotizacións insuficientes
 • Renta activa de inserción

Requisitos

 • Estar en desemprego total e inscrito como demandante de empleo.
 • Haber agotado prestación contributiva ou subsidio por desemprego entre o 14 de marzo e o 30 de xuño de 2020 e carecer do dereito a estas prestacións ou axudas.
 • Non ser beneficiario de renta mínima, renta de inclusión, salario social ou axuda análoga concedida por calquer Administración Pública.
 • No caso de haber traballado por conta allea tras a extinción do último dereito recoñecido, haber cesado en dito traballo con situación legal de desemprego.
 • Non ter cumplida a idade que lle permita acceder á pensión de xubilación, nas súas modalidades contributiva ou non contributiva.

Non se exigirá

 • Cumprir o mes de espera
 • Carecer de rentas propias superiores ó 75 % del SMI
 • Acreditar responsabilidades familiares e carecer de rentas na unidad familiar.

Máis información no enlace

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-especial-desempleo.html

Pin It on Pinterest

Share This