Subsidio para maiores de 45 anos

Subsidio dirixido a persoas traballadoras que esgotaron a prestación contributiva, teñen 45 anos ou máis e non teñen responsabilidades familiares ao seu cargo

Requisitos

  • Demandante de emprego maior de 45 anos, que agotara prestación ou subsidio por desemprego
  • Non percibir rentas superiores ó 75% do salario mínimo ( 712,50 euros)

Canto se cobra

430,27 euros/mes (80% do IPREM)

Duración

6 meses

Máis información

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/mas-45-anos-no-cargas-familiares.html

Pin It on Pinterest

Share This