Subsidio para maiores de 52 anos

Se vostede ten 52 anos ou máis e esgotou a prestación ou subsidio por desemprego, coñeza cales son os requisitos que debe cumprir e a información necesaria para solicitar un subsidio por desemprego de maior de 52 anos

Requisitos

  • Demandante de emprego maior de 45 anos, que agotara prestación ou subsidio por desemprego
  • Non perciba rentas superiores ó 75% do salario mínimo ( 712,50 euros)
  • Haber cotizado por xubilación 15 anos, dous dos cales deben estar dentro dos últimos 15 e haber cotizado por desemprego un mínimo de 6 anos ó longo da vida laboral

Canto se cobra

430,27 euros/mes (80% do IPREM)

Duración

Ata que alcance a idade ordinaria que se lle esixa para ter dereito á pensión contributiva de xubilación no sistema da Seguridade Social.

Máis información

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/tengo-mas-de-55-anos.html

Pin It on Pinterest

Share This