Subsidio por axuda familiar

Se esgotou a súa prestación contributiva e ten responsabilidades familiares, pode acceder a un subsidio por desemprego con responsabilidades familiares por esgotamento da prestación contributiva

Requisitos

Demandante de emprego que agotara prestación por desemprego contributiva , teña responsabilidades familiares e careza de rentas superiores ó 75% do salario mínimo ( 712,50 euros)

Canto se cobra

430,27 euros/mes (80% do IPREM)

Duración

6 meses prorrogables por períodos semestrales, en función da duración da prestación por desemprego que agotara e da súa idade, siempre que o solicite en prazo e manteña os requisitos, dacuerdo o siguiente:

  • Menor de 45 años e agotara unha prestación contributiva de polo menos 4 meses, terá dereito a totalizar 18 meses.
  • Menor de 45 anos e agotara unha prestación contributiva de polo menos 6 meses, terá dereito a totalizar 24 meses.
  • Maior de 45 anos e agotara unha prestación contributiva de 4 meses, terá dereito a totalizar 24 meses.
  • Maior de 45 anos e agotara unha prestación contributiva de polo menos 6 meses, terá dereito a totalizar 30 meses.

Máis información

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/cargas-familiares.html

Pin It on Pinterest

Share This