Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración

A Axencia de Turismo de Galicia convoca axudas a para actuacións de mellora das infraestructuras dos establecementos turísticos de aloxamento e restauración.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Persoas físicas ou xurídicas que reúnan os requisitos e teñan autorizado ou clasificado conforme estableza a normativa turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante REAT), o establecemento turístico para o cal se solicita a axuda

Requisitos:

– No caso de empresas deben estar comprendidas na definición de pequena e mediana empresa (peme).

– Deberá acreditarse, a propiedade dos inmobles ou predios obxecto da actuación ou calquera outro dereito que autorice ao beneficiario a realizar o investimento subvencionado

– Deberase acreditar unha antigüidade no exercicio da actividade no establecemento para o que se solicita a subvención non inferior a 5 anos á data de solicitude da axuda. Admitiranse as modificacións de titularidade por sucesión familiar

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

– Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas

– Obras destinadas á mellora das instalacións coa finalidade de obter certificacións de calidade, en especial a Q de calidade turística

– Actuacións destinadas á adaptación ás modificacións normativas e á mellora da clasificación do establecementos que supoñan un incremento da categoría

– Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións,así como embelecemento do contorno

– Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento.

– Actuacións de mellora de climatización que favorezan a sustentabilidade coa implementación de medidas de aforro enerxético así como a instalación ou mellora de sistemas de extracción e renovación do aire.

– Actuacións de dixitalización dos sistemas de xestión e comercialización

– Adaptación dos sistemas de seguridade e saúde

Cuantías: O investimento neto admitido será de ata 100.000 €. O importe máximo da axuda poderá acadar o 60 % do investimento subvencionable, establecéndose un máximo de 60.000 euros por proxecto, dependendo da puntuación alcanzada

Prazo de solicitude: Ata o 13 de febreiro

Máis información no DOG de hoxe (13/01/2023) e na sede electrónica da xunta, procedemento TU503A

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU503A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

Para calquera dúbida ou se precisades axudas con esta ou calquer outra comunicación, podedes contactar conmigo no tfno 986 362 125 ext. 4 ou email aedl@concellodeoia.es

Pin It on Pinterest

Share This