Emprego

Guía por itinerarios en bicicleta

Guía por itinerarios en bicicleta

O concello de Oia acollerá a acción formativa “Guía por itinerarios en bicicleta” do proxecto Ti© Emprendes que impulsa a Deputación de Pontevedra

Pensión non contributiva de xubilación

Pensión non contributiva de xubilación

A pensión por xubilación non contributiva consiste nunha prestación económica individualizada, de carácter periódico, para maiores de 65 anos que non poidan acollerse ao sistema contributivo de pensións e que non teñen recursos económicos suficientes

Pensión non contributiva de invalidez

Pensión non contributiva de invalidez

A pensión por invalidez non contributiva consiste nunha prestación económica individualizada, de carácter periódico, para maiores de 18 anos e menores de 65 que teñen un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% e non teñen recursos económicos suficientes

Renda de inclusión social de Galicia (RISGA)

Renda de inclusión social de Galicia (RISGA)

A renda de inclusión social de Galicia é unha prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral

Subsidio excepcional fin de contrato temporal

Subsidio excepcional fin de contrato temporal

Poderanse beneficiar deste subsidio as persoas traballadoras ás que se lles extinguiu un contrato de duración determinada de, polo menos, dous meses de duración, aínda cando a extinción do contrato tivese lugar con anterioridade ao 02/04/2020

Subsidio extraordinario por desemprego (SED)

Subsidio extraordinario por desemprego (SED)

Deberá solicitar cita previa para presentar a solicitude no Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE). Previamente, deberá acreditar #ante o servizo público de emprego autonómico da súa oficina a realización de accións de procura activa de emprego (BAE)

Subsidio para maiores de 52 anos

Subsidio para maiores de 52 anos

Se vostede ten 52 anos ou máis e esgotou a prestación ou subsidio por desemprego, coñeza cales son os requisitos que debe cumprir e a información necesaria para solicitar un subsidio por desemprego de maior de 52 anos

Subsidio para maiores de 45 anos

Subsidio para maiores de 45 anos

Subsidio dirixido a persoas traballadoras que esgotaron a prestación contributiva, teñen 45 anos ou máis e non teñen responsabilidades familiares ao seu cargo

RAI (Renta Activa de Inserción)

RAI (Renta Activa de Inserción)

Se segue en paro e non ten dereito á prestación contributiva nin ao subsidio por desemprego, pode solicitar a renda activa de inserción (RAI)

Subsidio por axuda familiar

Subsidio por axuda familiar

Se esgotou a súa prestación contributiva e ten responsabilidades familiares, pode acceder a un subsidio por desemprego con responsabilidades familiares por esgotamento da prestación contributiva

Pin It on Pinterest