O Orzamento ou Presuposto municipal é o plan económico e financeiro anual clave para a xestión municipal, xa que nel se reflexan as prioridades para o equipo de goberno local. Ten carácter anual e contén as previsións de ingresos que se esperan obter, así como os gastos que como máximo se poderán realizar no exercicio correspondente.

O Presuposto das Entidades locais se encontra regulado no Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, no Título VI -Presuposto e Gasto Público-.

Pin It on Pinterest