MÁIS INFORMACIÓN

AUTOTEST CORONAVIRUS: O Sergas habilita un autotest informativo online para consultar síntomas e resolver dúbidas relacionadas con esta enfermedad, e así poder desaturar as liñas telefónicas.

Situación actual en España: https://covid19.isciii.es/

Sergas (Xunta de Galicia): https://coronavirus.sergas.gal/

Ministerio de Sanidade: https://www.mscbs.gob.es/…/alertasActual/nCov-China/home.htm

Organización Mundial Saúde: https://www.who.int/…/emerg…/diseases/novel-coronavirus-2019

ECDC (inglés): https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

Tódalas resolucións do Goberno do Estado e da Xunta de Galicia no BOE e no DOGA

Teléfono de información para casos leves: 900 400 116 (horario de 8,00 a 24,00 horas todos os días da semana)

Teléfono só para Emerxencias e casos graves: 061

 


 

7 DE ABRIL

CONCELLO DE OIA

O CONCELLO PON EN MARCHA UN SERVIZO GRATUÍTO DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA DURANTE A EMERXENCIA DO CORONAVIRUS

 


 

4 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DESARROLLAN DETERMINADOS ASPECTOS DO DEREITO A PERCEPCIÓN DO BONO SOCIAL POR PARTE DE TRABALLADORES AUTÓNOMOS QUE CESASEN A SÚA ACTIVIDADE OU VISEN REDUCIDA A SÚA FACTURACIÓN COMO CONSECUENCIA DO COVID-19 E MODIFÍCASE O MODELO DE SOLICITUDE DO BONO SOCIAL PARA TRABALLADORES AUTÓNOMOS QUE VISEN AFECTADA A SÚA ACTIVIDADE COMO CONSECUENCIA DO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICAN A ORDE DE 23 DE MARZO DE DE 26 DE MARZO, E ESTABLÉCENSE NOVAS MEDIDAS PARA ATENDER NECESIDADES URXENTES DE CARÁCTER SOCIAL OU SANITARIO NO ÁMBITO DA SITUACIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

3 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

ORDEN POLA QUE SE MODIFICA A ORDEN DE 15 DE MARZO POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS NE MATERIA DE RECURSOS HUMANOS E MEDIOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE PUBLICA O ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO 27 DE MARZO DE 2020 POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES E EXCEPCIONAIS NO ÁMBITO DO CONTROL DA XESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIEIRA EFECTUADO POLA INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

 


 

2 DE ABRIL

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ACORDA A AMPLIACIÓN DO PRAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓN DO PROCEDEMENTO DE SUSPENSION DE CONTRATOS E REDUCCIÓN DE XORNADA POR CAUSA DE FORZA MAIOR QUE TEÑAN A SÚA CAUSA DIRECTA EN PERDAS DE ACTIVIDADE COMO CONSECUENCIA DO COVID-19, INCLUÍDA A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA

RESOLUCIÓN POLA QUE ACORDA A APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA NO SERVIZO DE CLAVES CONCERTADAS DA ADMINISTRACIÓN XERAL E DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO DE GALICIA CHAVE365

 


 

1 DE ABRIL

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEY 11/2020, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES COMPLEMENTARIAS NO ÁMBITO SOCIAL E ECONÓMICO PARA FACER FRENTE AO COVID-19

REAL DECRETO LEY 12/2020, DE MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN E ASISTENCIA ÁS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN COMO SERVIZOS ESENCIAIS DETERMINADOS CENTROS, SERVIZOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS

XUNTA DE GALICIA

CORRECCIÓN DE ERROS. RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CECOP, DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, DECLARADA POLO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

ACORDO POLO QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS RELATIVAS AO TRASLADO DE PACIENTES COVID-19 ÁS RESIDENCIAS INTEGRADAS HABILITADAS PARA TAL EFECTO POLO SISTEMA DE SAÚDE DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE MODIFICAN AS BASES REGULADORAS DO MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE), AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA E AS ENTIDADES DE CRÉDITO ADHERIDAS, PUBLICADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBREIRO DE 2020

EXTRACTO DA RESOLUCIÓN DO 31 DE MARZO DE 2020 POLA QUE SE MODIFICAN AS BASES REGULADORAS DO MARCO DE APOIO AO ACCESO AO CRÉDITO DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE), AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA E AS ENTIDADES DE CRÉDITO ADHERIDAS, PUBLICADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBREIRO DE 2020

 


 

31 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO CO CECOP DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

 


 

30 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EXCEPCIONAIS EN RELACIÓN COS VELORIOS E CERIMONIAS FÚNEBRES PARA LIMITAR A PROPAGACIÓN E CONTAXIO POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICA A ORDE DE 15 DE MARZO POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS E MEDIOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDEN POLA QUE SE MODIFICA O ANEXO DA ORDEN DE 23 DE MARZO POLA QUE SE DECLARAN SERVIZOS ESENCIAIS A DETERMINADOS ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E SE ADOPTAN DISPOSICIÓNS COMPLEMENTARIAS

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA A APLICACIÓN DO REAL DECRETO LEY 10/2020 E O MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA FACILITAR OS TRAXECTOS NECESARIOS ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA E TRABALLO

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DE CARÁCTER DIRECTO ÁS FAMILIAS DO ALUMNADO BENEFICIARIO DE BOLSAS DE COMEDOR ESCOLAR NOS CENTROS PÚBLICOS NON UNIVERSITARIOS XESTIONADOS POR ESTA CONSELLERÍA DURANTE A SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN DO SERVIZO DE COMEDOR COMO CONSECUENCIA DO COVID-19, CO LEVANTAMENTO DOS PRAZOS DE SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO

CONCELLO DE OIA

AVISO – CAMBIO DE LOCALIZACIÓN TEMPORAL NALGÚNS CONTEDORES DO LIXO POR AVARÍA DO CAMIÓN PEQUENO

 


 

29 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEY 10/2020, POLO QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS POR CUENTA ALLEA QUE NON PRESTEN SERVIZOS ESENCIAIS, CO FIN DE REDUCIR A MOBILIDADE DA POBOACIÓN NO CONTEXTO DA LOITA CONTRA O COVID-19

 


 

28 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO LEY 9/2020, POLO QUE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR OS EFECTOS DERIVADOS DO COVID-19

REAL DECRETO 476/2020, POLO QUE SE PRORROGA O ESTADO DE ALARMA DECLARADO POLO REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

27 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE EXCEPTÚA TEMPORALMENTE O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TEMPOS DE CONDUCCIÓN E DESCANSO NOS TRANSPORTES DE MERCANCÍAS

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN CONDICIÓNS A DISPENSACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS NO ÁMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE, ANTE A SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE AUTORIZA A ENCOMENDA AOS PROFESIONAIS SANITARIOS DE ÚLTIMO ANO DE FORMACIÓN DAS RESTANTES ESPECIALIDADES DO EXERCICIO PROVISIONAL DAS FUNCIÓNS DE FACULTATIVO/A ADXUNTO/A ESPECIALISTA, ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA OU CATEGORÍA PROFESIONAL A QUE OS HABILITE DURANTE A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, SOBRE O MANTEMENTO DA VIXENCIA DAS MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA POLOS ACORDOS DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO 12 E DO 13 DE MARZO DE 2020, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXCEPCIONAIS E TEMPORAIS RELATIVAS Á PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓNJS E AUTOLIQUIDACIÓNS E AO PAGAMENTO DE DETERMINADOS IMPOSTOS XESTIONADOS POLA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

 


 

26 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE PRORROGAN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES TERRESTRES RESTABLECIDOS CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDE POLA QUE SE MODIFICA ANTERIOR, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DE SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN MATERIA DE TRÁFICO E CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

XUNTA DE GALICIA

ACORDO POLO QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PREVENTIVAS NO EIDO DA SANIDADE MORTUORIA, COMO CONSECUENCIA DA EPIDEMIA DO COVID-19

CONCELLO DE OIA

#QuedaNaCasa. O CONCELLO DE OIA PON EN MARCHA COMO MEDIDA CONTRA O CORONAVIRUS, UN SERVIZO DE ENTREGA A DOMICILIO DE COMPRAS DE ALIMENTOS DE ÁMBITO LOCAL

 


 

25 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

CORRECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO LEY 7/2020, DE 12 DE MARZO, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES PARA RESPONDER AO IMPACTO ECONÓMICO DO COVID-19

CORRECCIÓN DE ERROS DO REAL DECRETO LEY 8/2020, DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRENTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19

ORDEN POLA QUE SE DECLARAN SERVIZOS ESENCIAIS A DETERMINADOS ALOXAMENTOS TURÍSTICOS E SE ADOPTAN DISPOSICIÓNS COMPLEMENTARIAS

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN CERTAS CONDICIÓNS AOS SERVIZOS DE MOBILIDADE, EN ORDEN A PROTECCIÓN DE PERSOAS, BENS E LUGARES

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE DE ANIMAIS

RESOLUCIÓN POLA QUE SE PUBLICA O ACORDO DO CONSELLO TERRITORIAL DE SERVIZOS SOCIAIS E DO SISTEMA PARA A AUTONOMÍA E ATENCIÓN A DEPENDENCIA, QUE MODIFICA PARCIALMENTE O ACORDO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008, SOBRE CRITERIOS COMUNS DE ACREDITACIÓN PARA GARANTIR A CALIDADE DOS CENTROS E SERVIZOS DO SISTEMA PARA A AUTONOMÍA E ATENCIÓN A DEPENDENCIA

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ENCOMENDA AOS PROFESOINAIS SANITARIOS DE ÚLTIMO ANO DE FORMACIÓN DE DETERMINADAS ESPECIALIDADES O EXERCICIO PROVISIONAL DAS FUNCIÓNS DE FACULTATIVO/A ADXUNTO/A ESPECIALISTA, MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA, PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA OU ENFERMEIRO/A ESPECIALISTA DURANTE A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

24 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDEN POLA QUE SE DICTAN INSTRUCCIÓNS SOBRE REDUCCIÓN DE SERVIZOS DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS 

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO, ASÍ COMO DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NO ÁMBITO DOS CENTROS DE SERVIZOS SOCIAIS DE CARÁCTER RESIDENCIAL EN RELACIÓN COA XESTIÓN DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN OBLIGACIÓNS DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, ABASTECEMENTO E FABRICACIÓN DE DETERMINADOS MEDICAMENTOS NA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE CARÁCTER OBRIGATORIO EN RELACIÓN CO COVID-19 EN CUMPRIMENTO DO ACORDO DA CECOP DE 18 DE MARZO DE 2020, SOBRE A VENCDA DIRECTA DE PRODUTOS AGROGANDEIROS NOS MERCADOS, A VENDA DE PRODUTOS VEXETAIS PARA A PLANTACIÓN EN HORTAS DE CONSUMIDORES FINAIS E O DESPRAZAMENTO DE AGRICULTORES E VITICULTORES PARA OS EFECTOS DA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES AGRARIAS

ACORDO DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE, POLO QUE SE DEIXA SEN EFECTO O ACORDO DO 11 DE MARZO DE 2020 POLO QUE SE ESTABLECE A PRIMEIRA EXPANSIÓN TERRITORIAL DO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA TARIFA ESPECÍFICA XENTE NOVA NO TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GALICIA

 


 

23 DE MARZO

CONCELLO DE OIA

CENTRALIZACIÓN DOS PACIENTES DE OIA CON SOSPEITA DE COVID-19 NO CENTRO DE SAÚDE DE A GUARDA

O CONCELLO DE OIA SUSPENDE A RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS ATA NOVO AVISO

ORAL – SUSPENSIÓN DE PRAZOS ADMINISTRATIVOS

 


 

22 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA A APLICACIÓN DUNHA RESTRICIÓN TEMPORAL DE VIAXES NON IMPRESCINDIBLES DENDE TERCEIROS PAISES A UNIÓN EUROPEA E PAÍSES ASOCIADOS SCHENGEN POR RAZÓNS DE ORDEN PÚBLICO E SAÚDE PÚBLICA CON MOTIVO DA CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICADE AO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP), DO 21 DE MARZO DE 2020

 


 

21 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDEN POLA QUE SE DESARROLLA O REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19, EN MATERIA DE TRÁFICO E CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

INSTRUCCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA A ATENCIÓN DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS NA XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

20 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE DICTAN INSTRUCCIÓNS SOBRE O TRANSPORTE POR CARRETERA

INSTRUCCIÓN POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS INTERPRETATIVOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO 20 DE MARZO DE 2020, POLO QUE SE APROBA A INSTRUCCIÓN ACERCA DA EXECUCIÓN DOS CONTRATOS DE OBRA DA XUNTA DE GALICIA ANTE A SITUACIÓN PROVOCADA POLO CORONAVIRUS COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE APROBA A INSTRUCCIÓN ACERCA DA EXECUCIÓN DOS CONTRATOS DE OBRA DA XUNTA DE GALICIA ANTE A SITUACIÓN PROVOCADA POLO CORONAVIRUS COVID-19

 


 

19 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDEN POLA QUE SE DECLARA A SUSPENSIÓN DE APERTURA AO PÚBLICO DE ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMIENTO TURÍSTICO, DE ACORDO CO ARTÍCULO 10.6 DO REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

18 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 8/2020, LEY DE MEDIDAS URXENTES EXTRAORDINARIAS PARA FACER FRENTE AO IMPACTO ECONÓMICO E SOCIAL DO COVID-19

ORDEN POLA QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA AS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE ANTE O RESTABLECEMENTO TEMPORAL DE CONTROIS FRONTEIRIZOS

REAL DECRETO 465/2020, POLO QUE SE MODIFICA O REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

DECRETO POLO QUE SE DEIXA SEN EFECTO A CELEBRACIÓN DAS ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA DO 5 DE ABRIL DE 2020 COMO CONSECUENCIA DA CRISE SANITARIA DERIVADA DO COVID-19

 


 

16 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE RESTABLECEN OS CONTROIS NAS FRONTEIRAS INTERIORES TERRESTRES CON MOTIVO DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS DE CARÁCTER OBRIGATORIO EN RELACIÓN CO COVID-19 NO ÁMBITO DOS SERVIZOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REGULAR INTERURBANO DE VIAXEIROS

CONCELLO DE OIA

DECRETO DE MEDIDAS URXENTES PARA CONTENCIÓN DA EXPANSIÓN DO CORONAVIRUS COVID-19

Decreto sobre medidas urxentes para a contención da expansión do coronavirus. Seguindo as instruccións da Fegamp, as instalacións municipais permanecerán pechadas. Se traballará a porta pechada, en servizos mínimos, de 9 a 14 h. Podedes chamar para calquera dúbida ao 986 362 125 e recordar que a Sede Electrónica está operativa 24 h.

Por outra parte, se sabedes de xente maior ou de risco que precise ir a compra, se pode poñer en contacto coas asociacións veciñais das parroquias ou directamente co Concello, para facer a xestión, e evitar así que acudan a espacios expostos.

 


 

15 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

ORDE POLA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS E MEDIOS PARA A XESTIÓN DA SITUACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE AO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA (CECOP), MEDIANTE O QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS EN LUGARES DE TRABALLO DO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓXICA DO CORONAVIRUS COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DA PUBLICIDADE AO ACORDO DO CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA DA SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA DECLARADA POLO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA DO DÍA 13 DE MARZO, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

 


 

14 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 463/2020, POLO QUE SE DECLARA O ESTADO DE ALARMA PARA A XESTIÓN DA SITACIÓN DE CRISE SANITARIA OCASIONADA POLO COVID-19

 


 

13 DE MARZO

GOBERNO DO ESTADO

REAL DECRETO 7/2020, POLO QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URXENTES PARA RESPONDER AO IMPACTO ECONÓMICO DO COVID-19

XUNTA DE GALICIA

ACORDO POLO QUE SE DECLARA A SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E SE ACTIVA O PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIAS DE GALICIA (PLATERGA) NO SEU NIVEL IG (EMERXENCIA DE INTERESE GALEGO), COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

CONCELLO DE OIA

BANDO DE MEDIDAS ADOPTADAS POLO CONCELLO EN RELACIÓN COA PROPAGACIÓN DO CORONAVIRUS

O Concello de Oia comunica a toda a veciñanza que en cumprimento das instrucións para a prevención do coronavirus decretadas pola Xunta de Galicia e o Goberno central, este Concello toma as seguintes medidas:

A partir do Venres 13 de marzo:

  • Suspensión de tódalas actividades municipais (sociais, culturais, deportivas…)

En relación á atención ao público nas dependencias municipais:

  • A atención municipal no Concello limitarase só a casos de urxencia ou extrema necesidade. Para verificar a urxencia de dita necesidade poden chamar ao tfno.- 986 362 125.
  • No caso de áreas específicas como: Servizos Sociais, AEDL, Urbanismo ou Secretaría, será preciso concertar cita previa no teléfono 986 362 125.

Medios para tramitar a distancia:

 


 

12 DE MARZO

XUNTA DE GALICIA

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DA PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE SE APROBA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA O PERSOAL EMPREGADO PÚBLICO DA ADMINISTRACIÓN DA XUNTA DE GALICIA EN RELACIÓN CO CORONAVIRUS COVID-19

RESOLUCIÓN POLA QUE SE DA PUBLICIDADE AO ACORDO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE ADOPTAN MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

CONCELLO DE OIA

NOTA INFORMATIVA DE ALCALDÍA - PREVENCIÓN DO CORONAVIRUS

Á vista das medidas extraordinarias adoptadas pola Xunta de Galicia no día de hoxe 12 de marzo de 2020, e tendo en conta a información facilitada polo Ministerio de Sanidade, así como as medidas de prevención que nos corresponden adoptar a todos, para frear na medida do posible os contaxios por coronavirus, SUSPENDERONSE tódalas actividades organizadas polo Concello de Oia dende hoxe ata novo aviso.

Por outra parte, prégase que acudan as dependencias municipais do Concello só en caso de urxencias. Poderán continuar cos trámites ordinarios a través da Sede Electrónica, ou para calquer dúbida chamade ó teléfono 986 36 21 25.

Para servizos sociais, haberá que pedir cita previa coa asistente social.

Os síntomas máis comúns da enfermidade son: febre, tos e sensación de falta de aire.

En caso de notas síntomas como estos ou ter dúbidas de estar contaxiado, o número de información á cidadanía é 900 400 116.

Prégase aos veciños que chamen a ese número antes de acudir ao 061 ou ás urxencias hospitalarias para evitar na medida do posible o colapso dos centros de saúde.

As medidas para protexernos do coronavirus son:

  • Lavar as mans frecuentemente.
  • Evitar tocar ollos, nariz e boca.
  • Tusir contra un pano de usar e tirar ou ben contra o brazo.
  • Evitar contacto con outras persoas en caso de notar síntomas.

Se trata de evitar que os contaxios se multipliquen, polo que durante as próximas semanas, intentado evitar a acumulación de personas nas dependencias municipais, RECOMENDAMOS que antes de acudir á casa consistorial, intenten realizar as súas xestións administrativas por sede electrónica.

En caso de non contar con esa posibilidade, agradeceremos que se informen telefónicamente no 986 362 125 da posibilidade de resolver as súas xestións sen necesidade de acudir ás oficinas.

Sen perxuicio do anterior, en calquera momento, e según vaia evolucionando a situación, se adoptarán as medidas necesarias de contención que vaian recomendando as autoridades sanitarias.

 


 

RECOMENDACIÓNS